Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Niek Bakker ,verder aan te duiden als Niek Bakker, en de afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Niek Bakker overeengekomen te worden.

1.2 Onder “de afnemer” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Niek Bakker een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Niek Bakker een aanbieding doet of een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.

1.3 Indien Niek Bakker niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Niek Bakker het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.

1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Niek Bakker niet, tenzij deze schriftelijk door Niek Bakker zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Niek Bakker een mededeling van de afnemer dat deze de voorwaarden van Niek Bakker niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2. Aanbiedingen

2.1 Alle door Niek Bakker gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan ontleende gegevens.

2.2 Een aanbod is slechts bindend indien dit schriftelijk is gedaan door Niek Bakker met vermelding van een termijn gedurende welke de aanbieding voor aanvaarding openstaat. 2.3 Door Niek Bakker verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.4 Niek Bakker behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel 3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Niek Bakker een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Niek Bakker met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.

3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.

3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Niek Bakker slechts voor zover zij door Niek Bakker schriftelijk zijn bevestigd.

3.4 Niek Bakker is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel 4. Wijzigingen en meerwerk

4.1 Ingeval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Niek Bakker zich het recht voor om de afnemer de door Niek Bakker reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.

4.2 Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Niek Bakker schriftelijk aan de afnemer worden medegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Niek Bakker.

Artikel 5. Prijzen

5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW.

5.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Niek Bakker gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Bij dergelijke prijsverhoging zal de afnemer op de hoogte worden gesteld en behoud een recht om zijn bestelling te annuleren.

5.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen geldt dat Niek Bakker gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van drie maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) dagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan.

Artikel 6. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door Niek Bakker aangewezen bank- of girorekening binnen 8 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Niek Bakker vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

6.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.

6.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings) kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.

6.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afnemer van rechtswege in verzuim zijn en heeft Niek Bakker, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te hare keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 3% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Niek Bakker verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van € 340,-.

6.5 Indien Niek Bakker daartoe aanleiding ziet, kan Niek Bakker nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Niek Bakker tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.

7.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Niek Bakker, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Niek Bakker heeft voldaan.

7.3 Ingeval Niek Bakker de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Niek Bakker op schadevergoeding onverlet.

Artikel 8. Levertijd

8.1 Alle door Niek Bakker genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Niek Bakker bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Niek Bakker schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.

8.2 Overschrijding van de door Niek Bakker opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

8.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Niek Bakker.

Artikel 9. Levering

9.1 Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.

9.2 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Niek Bakker de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële)verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Niek Bakker gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.

9.3 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel 10. Transport

10.1 Niek Bakker bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Niek Bakker is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Niek Bakker zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel 11. Software en hardware

11.1 De navolgende bepalingen zijn – in het bijzonder- van toepassing, indien Niek Bakker software levert.

11.2 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Niek Bakker, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen.

11.3 De afnemer is gemachtigd de software producten aan eindgebruikers door te verkopen. De afnemerheeft het recht aan zijn eindgebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare sublicentie te verlenen voor het gebruik van de software producten van de toeleverancier van Niek Bakker conform de betreffende software licentievoorwaarden.

11.4 Deze machtiging geeft de afnemer niet het recht de software producten en de daarbij behorende documentatie van Niek Bakker of haar toeleverancier te kopiëren of al dan niet tegen vergoeding uit te lenen of op andere wijze dan door middel van genoemde sublicentie aan zijn eindgebruikers ter beschikking te stellen.

11.5 De afnemer is gehouden de eindgebruiker expliciet op het beperkte recht van sublicentie te wijzen, alsmede op de verplichting voor gebruik van de goederen de gebruiksaanwijzing grondig door te nemen, zodat rechten ten aanzien van de geldende garanties en/of bepalingen inzake aansprakelijkheid in stand blijven.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Indien Niek Bakker door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder)uit te voeren, is Niek Bakker gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Niek Bakker op betaling door de afnemer voor reeds door Niek Bakker verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere)uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Niek Bakker alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

12.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Niek Bakker tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Niek Bakker haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet (meer) kan nakomen.

Artikel 13. Garantie

13.1 Behoudens hetgeen in 13.5 is bepaald, garandeert Niek Bakker de door haar geleverde goederen tegen materiaal- en fabricagefouten. De garantie houdt uitsluitend in dat Niek Bakker naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, dan wel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Niek Bakker. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Niek Bakker. Gebreken dienen schriftelijk bij Niek Bakker te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.

13.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Niek Bakker zijn gewijzigd of worden onderhouden.

13.3 Tenzij anders is overeengekomen geldt ten aanzien van de door Niek Bakker vervaardigde goederen de garantie voor een periode van twaalf maanden vanaf het tijdstip van levering.13.4 Op de installatie van apparatuur geldt een garantie van 24 maanden. 13.5 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Niek Bakker, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Niek Bakker en niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.

13.6 Indien de goederen door Niek Bakker van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Niek Bakker zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

13.7 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Niek Bakker in rekening worden gebracht.

13.8 Ingeval van reparatie van defecte goederen onder garantie, is de afnemer verplicht de goederen op eigen kosten te retourneren naar een door Niek Bakker nader op te geven adres.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

14.1 Niek Bakker is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Niek Bakker. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

14.2 Niek Bakker is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Niek Bakker toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Niek Bakker afgesloten verzekering.

14.3 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Niek Bakker geleverde goederen, is Niek Bakker niet aansprakelijk. 14.4 De afnemer vrijwaart Niek Bakker en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Niek Bakker geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Niek Bakker en/of door haar ingeschakelde derden.

14.5 De aansprakelijkheid van Niek Bakker uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.

Artikel 15. Ontbinding/Beëindiging

15.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk opeisbaar zijn ingeval: a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt; b. Niek Bakker goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen; c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven; d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding; e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.

15.2 Niek Bakker is in de 15.1 gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist: a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of b. enig door de afnemer aan Niek Bakker verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.

15.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, ontbinding / beëindiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel 16. Geheimhouding

16.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen opdat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.

Artikel 17. Algemeen

17.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

17.2 Niek Bakker behoudt zich het recht een inbouwafspraak te annuleren bij slechte weer- en werkomstandigheden. Indien er geen overkapping aanwezig is zal Niek Bakker in overleg met de afnemer naar een alternatief trachten te zoeken. Indien een alternatief ontbreekt behoudt Niek Bakker het recht de afspraak te verzetten cq annuleren. Artikel 20. Toepasselijk recht en geschillen

Artikel 18. Geschillen

18.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

18.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Leeuwarden of de in de woonplaats van de afnemer bevoegde rechter, naar keuze van Niek Bakker, tenzij anders is overeengekomen.

18.3 Niek Bakker is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.